Dr. Pramod Kumar, CM Punjab, CM Haryana & UT Administrator, TOI Summit